ความหลากหลายทางเพศ ขับเคลื่อนองค์กร และเศรษฐกิจได้อย่างไร

ความหลากหลายทางเพศ

ความหลากหลายทางเพศ ในองค์กร หรือในสังคมการทำงานนั้น กลายเป็นแรงขับเคลื่อน ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนา รวมถึงทำให้ เศรษฐกิจ พัฒนาได้อย่างไร ในวันนี้ เราจะพามาทำความรู้จักกับความหลากหลายทางเพศ พร้อมให้เหตุผลสนับสนุน กับประโยชน์ที่เกิดขึ้น

ความหลากหลายทางเพศ คืออะไร ?

ความหลากหลายทางเพศ

ความหลากหลายทางเพศ คือกลุ่มของบุคคล สังคม ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพศใดเพศหนึ่ง หรือเพียงเพศชาย-เพศหญิง แต่คือกลุ่มที่มีบุคคลหลากหลายเพศ ในปัจจุบันความหลากหลายทางเพศ ถูกเรียกย่อว่า LGBT มีเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล และทรานส์เจนเดอร์ เพิ่มเข้ามา

 • ชาย-หญิง คือ เพศสภาพพื้นฐานทั่วไป ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
 • เลสเบียน คือ ผู้หญิงที่รักหญิง หรือชอบในผู้หญิงเช่นเดียวกัน
 • เกย์ คือ ผู้ชายที่รักชาย หรือชอบในผู้ชายเช่นเดียวกัน
 • ไบเซ็กชวล คือ ผู้ที่รัก หรือชอบทั้งเพศชาย และเพศหญิง
 • ทรานส์เจนเดอร์ คือ บุคคลที่มีสภาวะทางเพศ ตรงข้ามกับเพศสภาพของตนเอง

ที่มา : Wikipedia [1]

ความหลากหลายทางเพศ เหล่านี้ เป็นที่ยอมรับในบางประเทศในโลก รวมถึงในสังคมการทำงาน แต่ในบางประเทศ ก็ยังไม่ได้ยอมรับเรื่องนี้เสียทีเดียว ส่วนในประเทศไทยนั้น มีการยอมรับในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าบางกลุ่มเท่านั้น ยังถือว่าไม่ได้เปิดกว้างอย่าง 100%

การขาดความหลากหลายทางเพศ และการเลือกปฏิบัติในองค์กร เป็นเช่นไร

ตามปกติแล้วนั้น ในกลุ่มสังคมการทำงาน พนักงานที่อยู่ในองค์กร มักจะมีค่านิยมที่ให้ผู้มีตำแหน่งสูง เป็นผู้ชายมากกว่าเพศอื่น ผู้หญิงมักถูกเลือกปฏิบัติ เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่อดีต ถือเป็นค่านิยมที่ผู้ชายต้องเป็นผู้นำ ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ส่วนผู้หญิงนั้นควรดูแลงานบ้าน

วิถีปฏิบัตินี้รุนแรงแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ ยิ่งประเทศที่ศาสนามีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเช่นอิสลาม ที่มีแนวคิดให้ผู้ชายเป็นใหญ่ ยิ่งส่งผลให้เกิด การขาดความหลากหลายทางเพศ บางบริษัทนั้นมีสัดส่วนผู้ชาย มากยิ่งกว่าผู้หญิงหลายเท่าตัว

แนวคิด ความเท่าเทียมทางเพศ มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1405 ผ่านหนังสือที่ชื่อว่า The Book of the City of Ladies [2] แนวคิดนี้ถูกต่อต้านในสมัยนั้น มีการต่อสู้เพื่อเสรี สิทธิ์ความเท่าเทียมทางเพศ ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบันนี้ มีการยอมรับความเท่าเทียมทางเพศ มากยิ่งขึ้น

ความหลากหลายทางเพศ เกิดผลดีในด้านใดบ้าง

ความหลากหลายทางเพศ

ความหลากหลายทางเพศ เข้ามามีส่วนช่วยให้องค์กร เกิดผลในด้านบวกดังต่อไปนี้

 1. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ประชาคมโลก ในโลกนี้เกิดกระแสความเท่าเทียมทางเพศ มากขึ้นเรื่อยๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป บริษัทที่ยอมรับ และปรับตัวเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ จะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้คนส่วนใหญ่ทั่วโลก
 2. สร้างสมดุลในองค์กร ความหลากหลายทางเพศมีส่วนช่วยให้เกิดสมดุลทางสังคม การพบปะ ติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ทำให้พนักงานได้รู้จักคนหลากหลายประเภท หลากหลายแนวคิด หลากหลายทัศนคติ
 3. เกิดแนวคิดจากหลากหลายมุมมอง ผู้คนหลายเพศมักมีแนวคิด ประสบการณ์ ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ [3] ที่มีส่วนช่วยสร้างทางเลือก และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในองค์กร
 4. สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน การที่องค์กร สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ การให้สิทธิ์ที่เท่าเทียม รวมถึงไม่มีการแบ่งแยก จะช่วยให้พนักงานมีมุมมองที่ดีต่อบริษัท ให้พนักงานไว้วางใจ และมีกำลังใจที่จะทำงานต่อ
 5. ลดอัตราการลาออก หลายเหตุผลที่พนักงานลาออกเกี่ยวข้องกับ การถูกเลือกปฏิบัติ และความไม่เท่าเทียม อย่างเช่นบางบริษัท ผู้ชายได้เงินเดือนมากกว่าผู้หญิง ผู้หญิงมีแนวโน้มถูกหัวหน้าที่เป็นผู้ชายกดขี่ กลุ่มที่เป็น LGBT ถูกเพื่อนร่วมงานดูถูก เป็นต้น
 6. เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น ลูกค้า หรือผู้ที่มาใช้บริการ ล้วนมีคนทุกประเภท ทุกกลุ่ม รวมถึงที่เป็น LGBT การที่พนักงานมีความหลากหลายทางเพศ จะช่วยให้เข้าใจลูกค้าในหลายๆกลุ่ม ได้ดีมากยิ่งขึ้น
 7. มีแนวโน้มสร้างกำไรให้กับบริษัทมากขึ้น จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา จะส่งผลไปสู่การเติบโต การทำกำไรของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ

ความหลากหลายทางเพศ กับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ความหลากหลายทางเพศ ที่มีส่วนช่วยสร้างประโยชน์กับองค์กรแล้ว ย่อมเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจตามมา โดยประโยชน์ที่ส่งโดยตรงต่อเศรษฐกิจมีดังนี้

 1. ดึงดูดการลงทุนจากในประเทศ และต่างชาติ นักลงทุนที่สนับสนุน LGBT ย่อมมีมุมมองที่ดีต่อบริษัทเหล่านี้ นักลงทุนกลุ่มนี้มีมากขึ้นตามกระแสนิยมของโลก หากเกิดการลงทุนที่มากขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม
 2. ดึงดูดผู้บริโภคที่สนับสนุน LGBT หากบริษัททำให้ผู้บริโภครับรู้ว่า เราได้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ย่อมทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี อาจส่งผลไปถึงยอดขาย และการบริการ
 3. การสร้างกำไรให้กับบริษัท ส่งผลไปถึงเศรษฐกิจในประเทศ จากเหตุผลทั้งหมด เมื่อมีการเพิ่มกำไรของบริษัท จะเป็นตัวช่วยกระตุ้น GDP และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

สรุป ความหลากหลายทางเพศ กับแรงที่ส่งผลต่อองค์กร และเศรษฐกิจ

ความหลากหลายทางเพศ เป็นอีกปัจจัย ที่เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานในสังคม และในองค์กรต่างๆมากมายทั่วโลก กระแสนิยมจากความเท่าเทียมทางเพศ เป็นเหมือนฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยหมุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า ได้ไม่มากก็น้อย

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง