IESA สถาบันเรียนรู้การทำธุรกิจ ที่มีปริญญาเป็นรางวัล

IESA

เสริมสร้างความหลักแหลมแห่งการเป็นนักธุรกิจ ไปกับ IESA สถาบันยุคใหม่ ที่จะสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) นวัตกรรมการศึกษา ที่สร้างขึ้นจาก ดร.แสงสุข นักธุรกิจของไทย ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจไปแล้วทั่วโลก หลักสูตรการเรียนการสอน ที่หวังจะเข้ามาเปลี่ยนอนาคตของประเทศไทย

ทำความรู้จัก IESA สถาบันของนักธุรกิจ คืออะไร

IESA เป็นชื่อย่อที่มาจากคำว่า Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya หรือชื่อภาษาไทย ที่รู้จักกันในนาม สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา หนึ่งในมหาลัย ภาคเอกชน เปิดทำการเพื่ออบรม และผลิตนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีไฟอันร้อนแรง ต้องการจะประสบความสำเร็จ ในเส้นทางของตัวเอง
โดยสถาบัน IESA จัดตั้งขึ้นจากสุดยอดนักธุรกิจ ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Smooth-E และ Dentiste ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในไทย และต่างประเทศ ทำให้สถาบันนี้ กลายเป็นแหล่งรวมตัวของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต้องการศึกษาการทำธุรกิจ มากกว่าแค่การเรียนแบบทั่วไป
เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันนี้ จะเน้นการลงมือทำ มากกว่าแค่การเรียนรู้อยู่ในห้องเรียน ซึ่งมีอัตราส่วนของภาคปฏิบัติ 80 : 20 ของภาคทฤษฎี ทำให้ใครที่กำลังสนใจ เกี่ยวกับการทำธุรกิจ อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง เริ่มหันมาให้ความสนใจ กับสถาบันแห่งนี้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศึกษา จะอยู่ในหัวข้อถัดไป

4 กลุ่มเป้าหมายของ IESA ที่จะเข้าเรียนในสถาบันนี้ได้

สถาบันที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคน สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการได้ หากได้รับการชี้แนะที่ถูกต้อง และได้ศึกษาจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยสถาบันแห่งการฝึกฝนนี้ เหมาะกับใคร ใครที่สามารถเรียนที่นี่ได้บ้าง สิ่งที่ผู้สนใจควรรู้ มีดังนี้
สถาบัน IESA เปิดรับสมัครเหล่านักธุรกิจน้อย ที่ต้องการศึกษา ทั้งหมด 4 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกไม่เกิน 40 คน ทั้ง 4 กลุ่มประกอบไปด้วย

  • กลุ่มที่ 1 : จะเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ต้องการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิต ผ่านการเรียนการสอนแบบ Pre-degree
  • กลุ่มที่ 2 : จะเป็นกลุ่มสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • กลุ่มที่ 3 : จะเป็นกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันต่างๆ ที่ต้องการเรียนควบ ในการเสริมสร้างความรู้ และการได้รับปริญญาตรีใบที่ 2
  • กลุ่มที่ 4 : จะเป็นกลุ่มผู้เรียน ที่สำเร็จการในระดับอุดมการศึกษาแล้ว แต่ต้องการที่จะศึกษาต่อใน คณะบริหารธุรกิจ หรือจะเป็นผู้ที่ต้องการมีรายได้เพิ่มเติม จากงานที่ทำอยู่ประจำ และสุดท้ายเป็นบุคคลที่ต้องการแนวทาง ในการเริ่มทำธุรกิจ เนื่องจากในกลุ่มนี้ จะมีเวลาการเรียนการสอน ที่ไม่กระทบต่อเวลาทำงานทั่วๆ ไป
ที่มา : สถาบัน IESA ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัล [1]

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน วิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

ประวัติความเป็นมา : สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya) แรกเริ่มก่อตั้งรู้จักกันในชื่อ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อในเวลาต่อมา โดยการใช้ “อโยธยา” ในชื่อ เนื่องจากอโยธยา เป็นราชธานีเดิมก่อนจะมีกรุงศรีอยุธยาราชธานี ตามประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพชน และความ ยิ่งใหญ่ของดินแดนเก่าแก่ ให้ประจักษ์แก่สังคมโลกสืบไปชั่วกาลนาน
จุดมุ่งเน้นของสถาบัน : เพื่อเป็นอุดมศึกษา ที่เน้นความสำคัญ คือ การผลิตเหล่าบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารจัดการและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ
ปรัชญาสถาบัน (Philosophy) : บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ สรรค์สร้างบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
วิสัยทัศน์ (Vision) : ผู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานสากล

ที่มา : เกี่ยวกับสถาบัน สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา [2]

จุดเด่นของสถาบันนักธุรกิจ IESA

1. บัณฑิตของที่นี่ จะต้องสามารถเป็นผู้ประกอบการ หรือ เป็นผู้บริหารขององค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการมีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้นำ ที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างสูงสุด
2. ระหว่างการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ นักศึกษาทุกคนจะต้องเริ่มสร้างเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน หรือสร้างเสริมประสบการณ์ ในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ ที่มีคุณภาพในอนาคต
3. การคัดสรรอาจารย์ของสถาบัน ผู้ให้ความรู้จะต้องมี การจัดการสร้างองค์ความรู้แบบใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สามารถนำออกไปใช้เชิงการค้า หรือการประกอบธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
4. ทุกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จะต้องมีการประสานงาน และมีความพร้อมในทุกเรื่อง ทั้งกับองค์กรภายใน และองค์กรภายนอก เพื่อช่วยเร่งการสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้กับสถาบัน และผู้เรียน

โครงการสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ WORK&STUDY

IESA

โครงการที่เปิดขึ้น สำหรับรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่สนในเรื่องธุรกิจ ยุค DIGITAL เปิดรับจำนวนจำกัด โครงการที่เปิดให้ได้เรียน และทำงานจริงกับบริษัทชั้นนำ พร้อมมีรายได้ขั้นต่ำ 9,500 บาท
ข้อมูลสำคัญของหลักสูตรโครงการนี้

  • เป็นหลักสูตรภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
  • การเรียนการสอนเป็นภาคพิเศษ เรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
  • สถานที่เรียน : สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ควบคู่การเรียนออนไลน์
  • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี รวม 199,800 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา โทรศัพท์ 08-5489-0574 (ในวันและเวลาทำการ), อีเมล info@iesa.ac.th หรือทางเว็บไซต์ www.iesa.ac.th และ www.facebook.com/IESA.Ayothaya

ที่มา : workandstudy [3]

สรุป IESA องค์กรที่จะผลิตนักธุรกิจรุ่นใหม่ มากกว่าผลิตพนักงาน

สถาบัน IESA หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เกี่ยวกับการสร้าง และผลิตนักธุรกิจแบบ Entrepreneurial รูปแบบของนักธุรกิจยุคใหม่ ที่จะสามารถพัฒนาตัวเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ให้มุ่งไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง